مقالات

ارزیابی روش های بهداشتی جایگزین برای تخم های قابل جوجه کشی

پاکسازی و ضدعفونی کردن تخم مرغ های قابل جوجه کشی

کاهش آلودگی میکروبی روی پوسته تخم مرغ منجر به کاهش عفونت باکتریایی در جنین های در حال رشد جوجه یکروزه می شود. بنابراین وجود برنامه های پاکسازی و ضدعفونی کارآمد به منظور داشتن عملکرد خوب، اساسی به نظر می رسد به خصوص هنگامی که تقاضا برای افزایش تولید محصولات بدون آنتی بیوتیک افزایش می یابد. این افزایش تقاضا برای تولید مرغ های بدون آنتی بیوتیک یکی از بزرگترین چالش های امنیت زیستی در صنعت مرغ گوشتی است.

تعداد باکتری های روی پوسته تخم مرغ در گستره وسیعی از صدها تا میلیون ها عدد متفاوت است. منابع اصلی آلودگی پوسته تخم مرغ گرد و خاک، بستر و مدفوع است. فرآیند ضدعفونی کردن تخم مرغ های نطفه دار پیش از سال 1908 یعنی زمانی که از گاز فرمالدئید برای کنترل آلودگی میکروبی استفاده می شد وجود داشته است. اگرچه از زمان انتشار خبر وجود تأثیرات منفی در معرض گاز فرمالدئید قرارگرفتن به طور تکراری و به مدت طولانی، تحقیقات به منظور پیدا کردن روش های ضدعفونی کننده جایگزین آغاز شد.

این چنین روش های ضدعفونی کننده جایگزین باید با محیط سازگار باشد و ضرری برای سلامتی انسان و حیوان نداشته باشد. مانند روش های اشعه ماوراء بنفش، پراکسید هیدروژن، ازن و اسید پراستیک که در این مطالعه استفاده شده است. در روش های مربوط نمونه هایی با اشعه ماوراءبنفش و پراکسید هیدروژن نشان داده شده است که آن ها به طور جداگانه یا ترکیبی، مقداری باکتری روی پوسته تخم مرغ و همچنین استفاده از ازن، بار میکروبی را کاهش داده اند اما تأثیرات بر روی جوجه درآوری نیاز به مطالعات بیشتری دارد. از آنجایی که روش ضدعفونی کردن با اسید پراستیک تاکنون عمدتاً برای تخم مرغ های خوراکی استفاده شده است بنابراین مطالعات جهت ارزیابی تأثیر آن بر روی بار میکروبی، کیفیت پوسته تخم مرغ و میزان جوجه درآوری ضروری است.

در مجموع، در مورد تأثیرات ترکیبی ضدعفونی کننده های جایگزین بر روی بار میکروبی، کیفیت پوسته تخم مرغ و جوجه درآوری به طور همزمان تحقیقاتی منتشر نگردیده است. علاوه بر این، در این مطالعات، تخم مرغ ها از یک گله مرغ مادر گوشتی پیر استفاده شده است که انتظار می رود با افزایش چالش باکتریایی این تخم مرغ ها، میزان آلودگی زیادی بر روی پوسته تخم مرغ ایجاد کند.

بنابراین هدف این تحقیق، ارزیابی تأثیر روش های جایگزین ( اشعه ماوراء بنفش، پراکسید هیدروژن، ازن و اسید پراستیک ) برای ضدعفونی کردن تخم مرغ های نطفه دار، کاهش بار میکروبی بر روی پوسته تخم مرغ، کیسه زرده و جوجه یکروزه و همچنین ارزیابی تأثیر آن ها بر روی کیفیت پوسته تخم مرغ، درصد جوجه درآوری و کیفیت جوجه یکروزه است.

 

روش های ضدعفونی کردن:

روش های ضدعفونی متفاوت به عنوان جایگزین گازدهی با فرمالدئید مورد استفاده قرار گرفته است. کاهش بار میکروبی روی پوسته تخم مرغ، کیسه زرده، بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ، پارامترهای جوجه کشی و کیفیت جوجه یکروزه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

تعداد 10080 عدد تخم مرغ نطفه دار از یک گله مرغ مادر گوشتی تجاری با سن 70 هفته جمع آوری و به طور کاملاً تصادفی در بلوک های علامت گذاری شده و با 7 نمونه توزیع شد:

(( پارا فرمالدئید (5.03g/m3/30 ) – ازن  (5-15 ppm/30 min) – اشعه ماوراء بنفش ( 8.09mW/cm2;120 s) – اسپری پراکسید هیدروژن (3%; 0.69mL/egg ) – اسپری اسید پراستیک (0.3%; 0.69 Ml/egg)  – کنترل گروه مرطوب ( water 0.69 Ml/egg ) و کنترل گروه خشک ))

کیفیت پوسته تخم مرغ، پارامترهای جوجه کشی و بار میکروبی برای کیسه زرده جوجه یکروزه در میان این نمونه ها تفاوتی دیده نشد.

اسپری کردن تخم مرغ ها با اسید پراستیک و استفاده از اشعه ماوراء بنفش، وجود مقداری باکتری های هوازی در مقایسه با گروه کنترل خشک را به طور قابل توجهی کاهش داده است. همچنین تعداد انتروباکتری ها پس از استفاده از اشعه ماوراء بنفش نیز کاهش پیدا کرد.

این مطالعه نشان داد پتانسیل استفاده از اسید پراستیک و اشعه ماوراء بنفش برای ضدعفونی کردن تخم مرغ های نطفه دار و تأثیر روش های مختلف بر روی کوتیکول پوسته تخم مرغ باید توسط میکروسکوپ الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گیرد.

منبع:

www.poultrymagazine.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.